កម្រងព័ត៌មានរូបភាព បង្ហាញពីស្មារតីលើកតម្កើងអង្គព្រះមហាក្សត្រ ជាទីគោរពសក្ការដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុត របស់កម្ពុជា

ព័ត៌មានជាតិ

កម្រងព័ត៌មានរូបភាព បង្ហាញពីស្មារតីលើកតម្កើងអង្គព្រះមហាក្សត្រ ជាទីគោរពសក្ការដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុត របស់កម្ពុជា

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *